Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen ten aanzien van de opdrachtgever de algemene factuurvoorwaarden van toepassing op alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met, en facturen vanwege, en werken, verkopen, leveringen en diensten door de BVBA “THE STAFF SOLUTIONS”, met zetel te 8570 Anzegem, Vichteplaats 1A bus 302, en met ondernemingsnummer 0643.600.839 (hierna aangeduid als STAFF), ook wanneer STAFF verandert van vennootschapsnaam, -vorm, of -structuur, zetel, eigenaar, … .

Met ‘opdrachtgever’ wordt in de voormelde en hierna volgende bepalingen bedoeld, elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die STAFF mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werken, tot leveringen en/of tot diensten, alsook elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die van STAFF goederen wenst aan te kopen, aankoopt of aangekocht heeft.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord (indien tussen de partijen een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst werd gesloten aangaande de op deze factuur gefactureerde werken, verkopen, leveringen en/of diensten, dan dienen deze algemene factuurvoorwaarden daarmee samen gelezen te worden; in geval van tegenstrijdigheid, primeert de schriftelijke overeenkomst), geschieden alle werken, verkopen, leveringen en diensten van STAFF steeds onder de algemene voorwaarden hiervoor en hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met en facturen vanwege STAFF. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan STAFF tegengeworpen worden indien STAFF er voorafgaand en schriftelijk haar instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden.
 2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van STAFF door de opdrachtgever; STAFF behoudt zich evenwel het recht voor betaling door de opdrachtgever van een door STAFF te bepalen voorschot en/of anderssoortige waarborg te eisen alvorens de werken, verkopen, leveringen en/of diensten aan te vangen.

4.a) De door STAFF opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding door de opdrachtgever binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. STAFF behoudt zich het recht voor de prijzen alsnog aan te passen indien een door STAFF’s leveranciers doorgevoerde prijswijziging of een andere objectieve omstandigheid daartoe aanleiding kan geven. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

 1. b) STAFF’s offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan STAFF Bijkomende wensen van de opdrachtgever, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in STAFF’s bestekken en offertes, is niet in STAFF’s prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.
 2. STAFF’s offertes ten aanzien van de opdrachtgever zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling worden de eenheidsprijzen herzien.
 3. Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de opdrachtgever bindt de partijen onherroepelijk:
 4. a) Bij annulering door de opdrachtgever om welke reden ook, heeft STAFF ten aanzien van de opdrachtgever het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door ons te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door de opdrachtgever van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens ons te ontdoen.
 5. b) Bij annulering door STAFF om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikelen 7 en 13 van deze algemene voorwaarden, heeft de opdrachtgever ten aanzien van STAFF het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door STAFF van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens de opdrachtgever te ontdoen.
 6. STAFF kan ten aanzien van de opdrachtgever de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever. Alsdan is STAFF ten aanzien van de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Artikel 6.a) van deze voorwaarden wordt in dat geval automatisch van toepassing.
 7. De door STAFF opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de opdrachtgever nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ter STAFF’s laste of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

Enkel in geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door STAFF en mits die werkelijk onredelijke laattijdigheid uitsluitend aan STAFF te wijten is,

- is STAFF van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten aanzien van de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt 10% van de totale prijs excl. BTW van de bestelling van de opdrachtgever;

- is, tenzij met de opdrachtgever een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het van enkel de werken, verkopen, leveringen en diensten die door STAFF werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd of uitgevoerd.

9.a) In geval van loutere verkoop door STAFF van goederen aan de opdrachtgever, worden de goederen verondersteld in STAFF’s magazijnen te zijn in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. Zij reizen uitsluitend op risico van de opdrachtgever, zelfs in geval van franco verzending. Ook de bewaring van de goederen geschiedt, in afwachting van levering of afhaling, op risico van de opdrachtgever. Indien deze laatste na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf het sluiten van de koopovereenkomst de goederen niet heeft afgehaald, heeft STAFF niet alleen het recht zonder levering te factureren, maar is er STAFF een forfaitaire vergoeding van 25 euro per dag dat de goederen werden bewaard, verschuldigd.

 1. b) In geval van installatie bij de opdrachtgever van bij ons aangekochte goederen, worden de goederen verondersteld bij aankomst op de zetel/woning te zijn in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever.
 2. c) Het feit dat ingevolge artikel 9 van deze algemene voorwaarden alle risico’s voor de opdrachtgever zijn, doet geen afbreuk aan (de toepassing van) het eigendomsvoorbehoud uit artikel 25 van deze algemene factuurvoorwaarden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ten aanzien van de opdrachtgever alle STAFF’s prijzen vermeld in catalogi, prijslijsten, offertes, overeenkomsten, … uitgedrukt in euro en excl. BTW.
 4. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van het werk en/of verkoop. Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de overeenkomst werd gesloten worden aangerekend conform de wetgeving ter zake.
 5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden STAFF op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 6. Overmacht: elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of waardoor we gedwongen worden het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.
 7. Alle klachten in hoofde van de opdrachtgever betreffende de uitgevoerde werken en leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig indien zij door de opdrachtgever ten aanzien van STAFF schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na levering van de goederen en/of uitvoering van de werken, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval.
 8. STAFF staat niet in voor verborgen gebreken aan de verkochte / geleverde goederen, en staat ook niet in voor zichtbare gebreken aan de verkochte / geleverde goederen. In het onmogelijke geval deze uitsluitingen van instaan voor zichtbare gebreken en van instaan voor verborgen gebreken, nietig zouden zijn, dan strekken de vrijwaringverplichtingen van STAFF met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen zich niet verder uit dan deze van STAFF’s leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. STAFF’s aansprakelijkheid kan dan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van STAFF een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden. Steeds kan STAFF dan het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits STAFF zich het recht voorbehoudt deze te vervangen of op haar kosten te herstellen. STAFF’s aansprakelijkheid vervalt indien de door STAFF geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en –slijtage;  indien de opdrachtgever of welke derde anders dan een aangestelde van STAFF’s firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt; ingeval van een verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de materialen of ingeval van vorst- of vochtschade.
 9. De door de artt. 1788 en 1789 B.W. bedoelde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen vordert.
 10.  Onder geen enkel beding is STAFF ten aanzien van de opdrachtgever vergoeding verschuldigd voor financiële en commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van planning, verlies van verhoopte winst en wegvallen van potentieel cliënteel in hoofde van de opdrachtgever.
 11.  Alle klachten in hoofde van de opdrachtgever betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum ten aanzien van STAFF te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven zonder dat het nummer noch de datum van de factuur mogen worden vergeten te worden vermeld.
 12.  De voorbehoudloze betaling door de opdrachtgever van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de opdrachtgever.
 13.  De opdrachtgever kan ten aanzien van ons geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.
 14.  Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van STAFF, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 15.  Bij elke laattijdige of achterstallige betaling door de opdrachtgever, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever ten aanzien van STAFF, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2 procent per jaar tot en met de datum van integrale betaling.
 16.  Daarenboven wordt, zelfs in geval van toekenning door STAFF van termijnen van respijt, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de opdrachtgever van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling door STAFF, bij wijze van conventioneel schadebeding het door de opdrachtgever verschuldigde saldo verhoogd met

- enerzijds, als forfaitaire vergoeding ten titel buitengerechtelijke administratie –en interne invorderingskosten ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de opdrachtgever, 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro;

- anderzijds een nader te begroten vergoeding ten titel van buitengerechtelijke kosten voor invordering door een incassobureau en/of een advocatenkantoor ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de opdrachtgever.

 1. Bij niet-tijdige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, behoudt STAFF zich ten aanzien van de opdrachtgever het recht voor hetzij haar verdere werkzaamheden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het artikel 6.a) van deze voorwaarden bedongen. Alsdan worden ook alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Zolang STAFF niet integraal werd betaald door de opdrachtgever, blijven de door STAFF geleverde goederen uitsluitend haar eigendom, dat wil zeggen uitgestelde eigendomsoverdracht, ook ten aanzien van derden en zeker in het geval van faillissement van de opdrachtgever, principe dat pas wordt opgeheven door voldoening van alles wat STAFF toekomt.
 3. De bedragen die de opdrachtgever aan STAFF verschuldigd is, kunnen, behoudens schriftelijke akkoord vanwege STAFF, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de opdrachtgever meent aanspraak te kunnen maken tegenover STAFF. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de opdrachtgever door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover STAFF uit te stellen of op te schorten.
 4. Wordt ten aanzien van de opdrachtgever betaling van het door hem verschuldigde in schijven toegestaan door STAFF, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling ineens opeisbaar lastens de opdrachtgever, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van een der schijven.
 5. Het aanvaarden door STAFF van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.
 7. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.
 8. In geval van eender welke betwisting met betrekking tot offerte, overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden,

- is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van onze firma gevestigd is, bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

- is uitsluitend het Belgische materiële en procesrecht van toepassing